Galerija

Pilsonis.lv jautā

Kādēļ Igaunijas Republikas un Latvijas Republikas pēdējo 25 gadu attīstība krasi atšķiras?
 

Meklēt

PK jubileja

Pilsoņu Kongresam 25 gadadiena!

1990.–2015.

Kontaktinformācija

PK e-pasta adreses, telefoni un adrese vēstulēm

Latvijas Komiteja: latvijaskomiteja(at)pilsonis.lv
Delegātiem: delegatiem(at)pilsonis.lv
Redakcija: pilsonis(at)pilsonis.lv
Aizsargs: aizsargs(at)pilsonis.lv


Telefons: 26696822
Telefons: 29416226

PieslēgtiesAizsargu Organizācija
Aizsargu Organizācijas Nolikums

AIZSARGU ORGANIZĀCIJA

 1. Aizsargu organizācija ir brīvprātīga, patriotiska organizācija ar juridiskas personas tiesībām.
 2. Aizsargu organizācija pastāv pie Latvijas Komitejas Iekšlietu Komisijas. Pēc LR deokupācijas par Aizsargu organizācijas statusu lemj Latvijas Saeima LR 1922. gada Satversmē paredzētajā kartībā.
 3. Aizsargu organizācija darbojas, pamatojoties uz šo Nolikumu, 1919. gada Noteikumiem, 1936. gada Likumu, 1938. Gada noteikumiem par Aizsargu organizāciju, balstoties uz LR 1922. gada Satversmi un valsts likumdošanu. Visas  pieļautās  atkāpes no LR pastāvošās likumdošanas šajā nolikumā izdarītas, ievērojot LR pašreizējo (okupētas valsts) statusu.
 4. Aizsargu organizācija ir neatkarīga no visām politiskajām partijām un organizācijām. Aizsargu organizācijai un tās dalībniekiem aizliegts organizācijas vārdu lietot kādu atsevišķu politisko    partiju vai organizāciju darbos, ka arī propagandas, aģitācijas un tamlīdzīgos nolūkos.
 5. Aizsargu organizācijas darbība, ievērojot demokrātiskās iekārtas pamatus un tiesību prioritāti, pakārtota vienīgi Latvijas kā nacionālas valsts atjaunošanai, tautas interešu aizstāvēšanai un miera, kartības un drošības uzturēšanai valsti.

ORGANIZĀCIJAS UZDEVUMI

Aizsargu organizācija:

 1. Palīdz uzturēt valstī mieru, kārtību un drošību saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi un starptautiskajiem likumiem, kā arī palīdz iedzīvotajiem stihisku nelaimju gadījumos.
 2. Apvieno dalībniekus vienībās valsts aizsardzības, sporta un kultūras darbam.

Piezīme: Pirms nav panākta attiecīga starptautiska vienošanās un, ievērojot Latvijas kā okupētas valsts statusu, Aizsargu organizācija atturas no jebkādām militārām darbībām.

ORGANIZĀCIJAS DALĪBNIEKI

 1. Aizsargu organizācijā uzņem brīvprātīgi pieteikušos, nacionāli noskaņotus un valstiski uzticamus LR pilsoņus, kuri pēc savām morālajām un fiziskajām īpašībām var pildīt aizsarga pienākumus.
 2. Atkarībā no vecuma un veselības stāvokļa aizsargi iedalās:
  • ierindas,
  • ārrindas.
 3. Saimnieciskā, kultūras un sanitārā darba veikšanai  un atvieglošanai Aizsargu organizācijā var uzņemt sievietes, kuras sauc par aizsardzēm.
 4. Fiziskās un patriotiskās audzināšanas   sekmēšanai   pie   Aizsargu    organizācijas atsevišķām   vienībām   pastāv   Jaunsargu   un jaunsardžu pulciņi, kuros var uzņemt pilsoņus un    pilsones, ne jaunākus par 14 gadiem.
 5. Aizsargu   organizācijā   nevar sastāvēt personas:
  1. kuras    sabiedriskā    dzīves veida vai morālisku īpašību dēļ neatbilst Aizsargu organizācijas garam;
  2. rīcības nespējīgi pilsoņi;
  3. kuras sastāv ārstnieciskā uzskaitē par alkoholisko dzērienu vai narkotisko vielu lietošanu.
 6. Pēc   uzņemšanas   Aizsargu organizācijā   aizsargi  un   aizsardzes dod un paraksta svinīgu solījumu:
  • AIZSARGU ZVĒRESTS

   «Es, Aizsargu organizācijas aizsargs (-dze), apzinādamies atbildību savas Tēvzemes Latvijas priekšā, apsolos un zvēru, netaupot savus spēkus un dzīvību, atjaunot Latvijas Republikas valsti un sargāt tās neatkarību pret visiem, kas to apdraud, būt vienmēr uzticīgs Aizsargu organizācijai un Latvijas valsts likumīgai valdībai, izpildot pēc labākās sirdsapziņas savus pienākumus saskaņā ar LR 1922. gada Satversmi un likumiem, bez ierunām padoties organizācijas iekārtai, noteikumiem, disciplīnai un paklausīt saviem likumīgajiem priekšniekiem.»

 7. Katrs aizsargs un aizsardze var izstāties no organizācijas pēc savas vēlēšanās.
 8. Aizsargu organizācijai ir savas atšķirības zīmes.

DALĪBNIEKU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

 

 1. Katram aizsargam, izkopjot sevī valstisku apziņu, militāru, sabiedrisku disciplīnu, iemaņas un spēku, jāveicina organizācijas mērķu sasniegšana.
 2. Katram Aizsargu organizācijas dalībniekam jāzina un jāpilda organizācijas likumi, instrukcijas un noteikumi.
 3. Ikviens Aizsargu organizācijas dalībnieks ir materiāli atbildīgs par viņam uzticēto mantu un līdzekļiem.

 

ORGANIZĀCIJAS UZBŪVE

 

 1. Aizsargu organizācija sadalās pulkos.  Pulks ir administratīvi saimnieciska vienība.    Katrs apriņķis vai noteikta apriņķa daļa teritoriāli atbilst  vienam aizsargu pulkam.
 2. Aizsargu organizācija brīvprātīgi atzīst par savu augstāko vadību LR  Pilsoņu  Kongresu  un Latvijas Komiteju, kas:
  1. dod   vadošus   norādījumus Aizsargu organizācijas izveidošanai, darbam un pārvaldei;
  2. apstiprina Aizsargu organizācijas priekšnieku;
  3. Aizsargu organizācijas priekšnieks   ir   atbildīgais   Aizsargu   organizācijas   vadītājs  un pārzinātājs, kas pakļauts tieši Iekšlietu komisijas priekšsēdētājam, kas apstiprina pulka komandierus   un   atļauj  formēt  jaunus pulkus.
 3. Aizsargu štābs sastāv no teritoriālo pulku komandieriem.

 

ORGANIZĀCIJAS TIESĪBAS

 

 1. Iegūt un pārvaldīt kustamu un nekustamu īpašumu, saņemt dāvinājumus un novēlējumos, slēgt līgumus un darījumus, uzņemties pienākumus un saistības.
 2. Izdot laikrakstus,   žurnālus, grāmatas un citus iespieddarbus,
 3. Rīkot   priekšlasījumus,   izrādes, ekskursijas un sacīkstes.
 4. Rīkot naudas un mantu
 5. loterijas un ziedojamu vākšanu.
 6. Uzturēt saviem mērķiem  atbilstošas darbnīcas.

ORGANIZĀCIJAS LĪDZEKĻI

Aizsargu organizācijas līdzekļi sastāv no:

 

 1. organizācijas   dalībniekiem uzliktiem maksājumiem;
 2. ieņēmumiem    no    ziedojumiem naudā un mantā;
 3. Ieņēmumiem no organizācijas vai tās vienību uzņēmumiem. izrīkojumiem,   loterijām,    aizņēmumiem;
 4. citiem   likumīgi   atļautiem ieņēmumiem.

 

Pieņemts   Latvijas   Komitejā 19.05.90.